voor alle Belgische Herder liefhebbers

Statuten

Article Index

Artikel 1. Naam, vestigingsplaats en duur
Artikel 2. Doel en middelen
Artikel 3. Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer
Artikel 4. Verenigingsjaar
Artikel 5. Leden
Artikel 6. Gewone leden
Artikel 7. Buitengewone leden
Artikel 8. Ereleden
Artikel 9. Gezinsleden
Artikel 10. Jeugdleden
Artikel 11. Toelating van leden
Artikel 12. Aanvang van het lidmaatschap
Artikel 13. Einde van het lidmaatschap
Artikel 14. Opzegging door het lid
Artikel 15. Opzegging door de verenging
Artikel 16. Ontzetting
Artikel 17. Overige sancties
Artikel 18. Organen
Artikel 19. Samenstelling bestuur
Artikel 20. Voordrachten
Artikel 21. Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 22. Periodieke aftreding
Artikel 23. Schorsing en ontslag
Artikel 24. Vervulling tussentijdse vacatures
Artikel 25. Bestuursfuncties
Artikel 26. Bestuurstaak en -bevoegdheden
Artikel 27. Besluitvorming bestuur
Artikel 28. Mandatering en delegatie van bestuurstaken
Artikel 29. Vertegenwoordiging
Artikel 30. Geldmiddelen
Artikel 31. Contributie
Artikel 32. Begroting
Artikel 33. Jaarverslag
Artikel 34. Boekhouding
Artikel 35. Rekening en verantwoording
Artikel 36. Kascommissie
Artikel 37. De Algemene Vergadering
Artikel 38. Bijeenroeping
Artikel 39. Toegang en stemrecht
Artikel 40. Voorzitterschap en notulering
Artikel 41. Besluitvorming
Artikel 42. Stemmingen over personen
Artikel 43. Vaststelling besluitvorming
Artikel 44. Reglementen
Artikel 45. Geschillencommissie
Artikel 46. Aansprakelijkheid
Artikel 47. Statutenwijziging
Artikel 48. Ontbinding