voor alle Belgische Herder liefhebbers

Privacy Policy NVBH

Privacy Policy NVBH - Versie 01 - Datum 09-07-2018

nvbh logo transDe NVBH hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NVBH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NVBH zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de NVBH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NVBH de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens;
 • Variëteit Belgische herdershond;
 • Fokker j/n.

Uw persoonsgegevens worden door de NVBH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden

Persoonsgegevens van oud-leden worden door de NVBH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NVBH de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens;
 • Variëteit Belgische herdershond;
 • Fokker j/n.

Uw persoonsgegevens worden door de NVBH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen

Persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen worden door de NVBH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Uitvoering geven aan inschrijving voor evenement.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving voor evenement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NVBH de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam eigenaar hond;
 • Naam mede-eigenaar hond;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens;
 • Gegevens hond;
 • Naam Fokker;
 • Variëteit Belgische herdershond.

Uw persoonsgegevens worden door de NVBH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 1 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. fokaanvragen/dekbericht/geboortebericht
Persoonsgegevens van aanvragers fokaanvraag worden door de NVBH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Beoordeling fokaanvraag/dekbericht/geboortebericht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Fokaanvraag/dekbericht/geboortebericht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NVBH de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam eigenaar hond;
 • Naam mede-eigenaar hond;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens;
 • Gegevens hond;
 • Naam Fokker;
 • Variëteit Belgische herdershond.

Uw persoonsgegevens worden door de NVBH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief/mailings abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief/mailing abonnees worden door de NVBH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving Nieuwsbrief/mailing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NVBH de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de NVBH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.


Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door de NVBH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwillgersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NVBH de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • - Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de NVBH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men vrijwilliger is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. Zoo Easy database
Persoonsgegevens van Belgische herder eigenaren worden door de NVBH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Populatie onderzoek.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanschaf hond met stamboom;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NVBH de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens hond
 • Variëteit Belgische herdershond.

Uw persoonsgegevens worden door de NVBH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • - Onbepaalde tijd.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door de NVBH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NVBH de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de NVBH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van het clubblad.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn
De NVBH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de NVBH van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via het secretariaat!
E-mail adres:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.