voor alle Belgische Herder liefhebbers

Voortgang samenwerkingsoverleg NVBH en BHCN 19-01-2017

NVBH BHCN


De laatste paar jaar komen delegaties van de NVBH en de BHCN enkele malen per jaar bijeen voor het afstemmen van zaken die onze beide verenigingen aangaan.

Op 19 januari hebben de delegaties overleg gevoerd over het gezamenlijk gebruik maken van en invoeren van gegevens in de database Zooeasy. De online database van Zooeasy is een programma voor registratie van gegevens van honden. Het programma biedt de mogelijkheid tot het invoeren van stamboomgegevens, gezondheidsgegevens en testuitslagen. Met de module verwantschapsberekeningen kunnen gemakkelijk inteeltpercentages berekend worden. Deze database is een vijftal jaren in gebruik bij de NVBH. Beide verenigingen zien er een meerwaarde in dat ook de BHCN haar beschikbare gegevens in deze database invoert en zodoende medegebruiker wordt. Tevens hebben de delegaties gesproken over de mogelijkheid van het aanbieden van leesaccounts voor de leden van de beide verenigingen en onder welke voorwaarden dat kan gebeuren. Wij hebben hierbij voor ogen dat door een breder gebruik en inzicht in de database het belang van het ras Belgische Herdershond wordt gediend. De delegaties hebben afgesproken dat beide besturen over het onderwerp Zooeasy database voorstellen zullen doen aan de Algemene Vergaderingen van beide verenigingen. In ons geval tijdens de Algemene ledenvergadering op zaterdag 4 maart in Hagestein.

Tevens hebben de delegaties verder overlegd over een te houden gezamenlijke fokkersdag in 2017 met als onderwerp "Gebruik van de ZooEasy database".

Tenslotte is de stand van zaken van het Maagkankeronderzoek van Dhr. P. Mandigers aan de orde geweest. De delegaties spraken af een voortgangsrapportage van Dhr. Mandigers te vragen en aan de hand daarvan samen te bepalen hoe dit onderzoek door beide verenigingen verder kan worden ondersteund.

Het bestuur