Fokkerij

Info Commissie Fokkerij en Exterieur

Commissie Fokkerij


Helaas zijn er op dit moment geen vrijwilligers actief in de commissie fokkerij.

Mocht u graag willen toetreden tot deze commissie, richt dan een email tot het bestuur via de secretaris, om zo uw interesse en motivatie kenbaar te maken.

Tot er een commissie actief is, worden alleen dekberichten gecontroleerd op correctheid mbt het VFR.

Alle andere taken worden op een later moment opgepakt.


 

De Commissie Fokkerij en Exterieur bestaat uit de volgende onderdelen:
Commissie Fokkerij, Commissie Gezondheid, Commissie Gedragstest, Commissie Show.

Commissie Fokkerij

 • Commissieleden:
 • Pupinfo:  telefoon +31 6 34670348
 • Fokinventarisatie, ZooEasy
 • Dek- en geboorteberichten, fokkerszaken, fokkersoverleg
 • Budgethouder Fokkerij, Gezondheid en Gedragstest Commissie:
  rekeningnummer IBAN NL32 RABO 01157.53.362 BIC : RABONL2U

De commissie Fokkerij is fokkers behulpzaam bij het zorgvuldig fokken van het ras de Belgische Herdershonden d.m.v.:

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Belgische Herdershonden.
 • Het beheren van het fokreglement van de NVBH en toetsen aan het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.
 • De Commissie Fokkerij adviseert het Bestuur NVBH inzake de uit te nodigen keurmeesters voor de Happening (Jonge hondendag) en de Clubmatch.
 • Het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Belgische Herdershonden.
 • Het organiseren van fokinventarisatie keuringen.
 • Het schriftelijk afhandelen van fokaanvragen en verwerken van dek- en geboorteberichten.
 • Het organiseren van een Fokkersbijeenkomsten.
 • Het organiseren en in stand houden van telefonische puppyinformatie.
 • Het aanleveren van kopij ten behoeve van de verenigingsorganen betreffende de fokkerij.
 • Het invoeren van informatie in de Zoo Easy database.
 • Het deelnemen aan overleg binnen de georganiseerde kynologie

Jaarlijkse activiteiten van de Commissie Fokkerij

 • Inventarisatiedagen
 • Fokkersoverleg
 • Primering
 • Selectiekeuring tijdens de clubmatch

Commissie Gezondheid

 • Populatie onderzoek: Arja Noordhoek, Joke Reugebrink.
 • Maagkanker onderzoek werkgroep: Anne-Marie Smolders, dr. Paul Mandigers, drs Sanne Hugen

De Commissie Gezondheid is de leden behulpzaam bij het in stand houden en verbeteren van het ras de Belgische Herdershonden d.m.v.:

 • Door populatieonderzoek achterhalen van gegevens ter verbetering van het ras.
 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot ons ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen het ras in het bijzonder.
 • Het deelnemen aan overleg binnen de georganiseerde kynologie.

Commissie Gedragstest

Inleiding
Zoals de meeste mensen weten is er in Nederland regelmatig een uitgebreide discussie gaande over wat sociaal aanvaardbaar gedrag van honden is. De Raad van Beheer heeft een MAG-test (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag) ontwikkeld waarmee dit gedrag getest wordt.
In 2007 is er een onderzoek gestart naar criteria voor hondenrassen met betrekking tot de MAG-test.
Hoewel aan veranderingen onderhevig, bevat deze MAG-test een aantal onderdelen welke voor onze rasvereniging niet wenselijk worden geacht of waarbij een onderdeel op een andere wijze wordt uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is het betasten van de hond tijdens de MAG-test met een kunststof hand. Tijdens de NVBH-test wordt de voorkeur geven aan het normaal benaderen en betasten van de hond.
De gedragstest van de NVBH is wat betreft de uitvoering en normering meer toegespitst op het karakteristieke gedrag van Belgische Herdershonden. Deze test van de NVBH is afgelopen jaren diverse malen geëvalueerd en verfijnd. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat onze bestaande test in grote lijnen goed voldoet, zodat met een aantal kleine veranderingen kon worden volstaan.

Gedragsomschrijving Belgische Herdershonden (samenvatting)
Er bestaat voor de Belgische Herderhond een rasstandaard waar de hond aan dient te voldoen.
De rasstandaard vermeldt, dat de Belgische Herdershond de veredelde erfgenaam is van een werkhondenras. Naast zijn aangeboren geschiktheid als kuddehond heeft hij de waardevolle kwaliteiten van de allerbeste bewaker van zijn eigendom. Zonodig is hij zonder de minste aarzeling de taaie en hardnekkige verdediger van zijn meester.
Als fout vermeldt de standaard onder het kopje “Karakter”: agressief of vreesachtig. Onder diskwalificerende fouten vinden we: niet te benaderen en overdreven agressieve, evenals hypernerveuze honden en bangeriken worden gediskwalificeerd. Bij het keuren zal een kalm, stoutmoedig karakter in aanmerking worden genomen.
De huidige Belgische Herdershond is behalve een gewaardeerde huishond ook zeker nog een werkhond. Er is de hobbymatige vorm van “werken”. Belgische Herdershonden vinden wij in bijna alle takken van de hondensport (gehoorzaamheid, IPO, KNPV, speuren, behendigheid, flyball enz.) en daarnaast hebben vele Belgische Herdershonden nog een praktische gebruikstaak. We vinden ze o.a. terug als douanehond, speurhond, reddingshond, bewakingshond en zelfs als blindengeleidehond. Het betreft hier voornamelijk de Mechelaars. Er is niet alleen wat exterieur betreft een gelijke rasstandaard voor de vier variëteiten, maar ook voor gedrag is er een norm.
Men kan uit het bovenstaande afleiden, dat de Belgische Herderhond een hond is met zeer veel mogelijkheden. Binnen ons steeds drukker wordende maatschappij kan de Belgische Herdershond zijn plaats blijven behouden, zolang wij in ogenschouw nemen, dat zijn temperamentvolle karakter altijd moet samengaan met een stabiele en evenwichtige inborst.

Uitvoering van de gedragstest

Lees verder onder “Fokkerij” > “Hondeninfo” > “Gedragstest