Geschillencommissie

Op grond van artikel 45 lid 4 van de statuten van de NVBH is de geschillencommissie bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen het bestuur en een of meer bestuursleden en tussen bestuursleden en/of leden onderling, wanneer door het voortbestaan van het geschil de sfeer binnen de vereniging is verstoord of dreigt te worden verstoord, dan wel de goede gang van zaken binnen de vereniging anderszins wordt geschaad of dreigt te worden geschaad.

Het geschil wordt bij voorkeur aanhangig gemaakt via de e-mail, geschillencommissie@nvbh.eu, maar dit mag ook per post. De correspondentie kunt u dan sturen naar het secretariaat van de NVBH met de vermelding “geschillencommissie”. Bij het aanhangig maken van het geschil is het van belang zo volledig mogelijk te zijn. Geef aan met wie u een geschil heeft en waar het geschil op ziet. Stuur alle van belang zijnde stukken mee.

De kosten voor het aanhangig maken van een geschil bij de geschillencommissie bedragen € 80,00. De geschillencommissie bepaalt bij haar uitspraak wie uiteindelijk de aanvraagkosten moet (terug-)betalen. Nadat het geschil aanhangig is gemaakt, zal de voorzitter van de geschillencommissie bepalen met welke twee leden van de commissie zij het geschil zal behandelen.

Nadat het geschil door beide partijen schriftelijk uiteen is gezet en, wanneer de geschillencommissie dit nodig acht, mondeling is toegelicht, doet de commissie schriftelijk uitspraak. Het bestuur en alle betrokkenen zijn verplicht naar de uitspraken van de commissie te handelen.

Uitspraken van de geschillencommissie zijn via de website terug te lezen via het hoofdmenu “Nieuws – Geschillencommissie Uitspraken“.

Contact met de geschillencommissie loopt uitsluitend via de voorzitter.

Nicole van der Rassel
Voorzitter
Edit Schermann
Lid
Gert Meerholz
Lid