Oogonderzoek

Mededelingen:

De Raad van Beheer stuurt geen uitslagen van oogonderzoeken meer naar de rasvereniging maar alleen naar de eigenaren. Wij vragen de leden en fokkers om deze uitslagen wel aan de Commissie Fokkerij door te geven zodat de gezondheidsuitslagen actueel blijven. Dus graag een kopie van de uitslag sturen aan de Commissie Fokkerij.

ECVO

Zie ook de website; www.ecvo.org

Het beoordelingsresultaat
Het beoordelingsresultaat van het oogonderzoek wordt vastgesteld op grond van een klinisch onderzoek door een dierenarts, die deel uitmaakt van het (Nederlandse) ECVO-panel. ECVO staat voor het European College of Veterinary Ophthalmologists. De panelleden zijn gehouden aan afspraken rondom het onderzoek. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ECVO-scheme en de ECVO-Procedure Notes. De ECVO-oogonderzoeksresultaten zijn maximaal 12 maanden geldig, met uitzondering van enkele afwijkingen die aangeboren zijn of afwijkingen die (chirurgisch) kunnen worden gecorrigeerd, zoals bijvoorbeeld CEA, RD (multi) focaal, distichiasis, entropion, ectropion etc. Voor deze laatste groep is de uitslag blijvend. Het wordt aanbevolen de hond jaarlijks op de aanwezigheid van als erfelijk beschouwde oogaandoeningen te onderzoeken. In geval van een ‘voorlopig niet vrije uitslag’ kan de dierenarts adviseren de hond na 6-12 maanden te laten heronderzoeken.

De geldige uitslag bij verschil in beoordelingsresultaten
Er zullen eigenaren zijn die, uit eigen beweging, de hond ruim binnen de periode van een jaar voor een ‘second opinion’ bij een ander panellid voor onderzoek aanbieden. Zij ondertekenen op het Rapport-Oogonderzoek al of niet naar waarheid, een verklaring dat de hond wel of niet eerder was onderzocht en wat het eventuele resultaat van dat onderzoek was. Als het tweede panellid tot een ander oordeel komt, zijn de tegenstrijdige uitslagen voor een vereniging en/of fokadviescommissie en voor de GGW onhanteerbaar. Daarom zijn reeds in 1988 vanuit de sectie oogheelkunde (en later door de ECVO bevestigd) nadere regels van de uitslagen van het onderzoek opgesteld en aan de rasverenigingen gecommuniceerd hoe in dergelijke gevallen moet worden gehandeld namelijk als volgt.
In het geval van twee niet gelijk luidende onderzoeksuitslagen blijft de meest negatieve uitslag geldig tot de hond is onderzocht door het NL-ECVO-panel. Het oordeel van het NL-ECVO-panel is doorslaggevend en geldt als de definitief geldige uitslag.

Hoe kan er sprake zijn van twijfel of verschil in beoordelingsresultaat?
Er zullen honden zijn waarbij oogafwijkingen voorkomen, die in het grensgebied van normaal naar abnormaal liggen, of waarbij de afwijkingen zich nog in een heel vroeg stadium bevinden. Juist bij deze honden kan het voorkomen dat er door twee panelleden bij dezelfde hond een verschillende beoordeling wordt gegeven. Dit wordt o.a. veroorzaakt door kleine verschillen in interpretatie van de gevonden “afwijkingen”.

De NL-ECVO -panelbijeenkomsten
Indien er door de eigenaar een “second opinion” wordt gewenst, er twijfel is ten aanzien van de diagnose, er tussen ECVO-dierenartsen verschil in interpretatie van de gevonden oogafwijkingen bestaat, of indien er door de eigenaar beroep wordt aangetekend, zal de hond op een van de circa 2 maandelijkse, oogonderzoeks-panelbijeenkomsten worden bekeken en eventueel worden gefotografeerd. Daarbij wordt gestreefd om het gezamenlijk over de uitslag eens te worden. Dit in verband met het belang dat dergelijke honden veelal voor de fok hebben. Bij de uitslag “(voorlopig) niet vrij” kan de hond na 6 of 12 maanden (zoals aangegeven op het onderzoeksrapport) opnieuw bij het panellid voor onderzoek worden aangeboden. Als de hond dan wederom niet vrij wordt gegeven, is de definitieve uitslag: “niet vrij”. Echter, als de hond bij herhalingsonderzoek “vrij” wordt gegeven, blijft de uitslag “(voorlopig) niet vrij” gelden, tot het ECVO-panel zich erover heeft uitgesproken. De beslissing van het ECVO-panel is dan definitief! Dus in het geval dat de resultaten van twee ECVO-oogonderzoeken bij hetzelfde dier in conflict zijn, wordt het meest afwijkende resultaat aangehouden als de geldige uitslag tot het dier is onderzocht door het nationale ECVO-panel. Hiervoor is gekozen volgens het “Better safe than sorry” principe. Immers op basis van deze uitslag is het duidelijk dat de hond mogelijk toch een risico vormt voor de verspreiding van de erfelijke aanleg voor oogaandoeningen. Daarbij is dus de boodschap dat beter gewacht kan worden met fokken, tot dat het panel zich heeft uitgesproken.

Rapportage aan de rasverenigingen
In het verleden rapporteerde GGW eenvoudigweg periodiek de meest recente ooguitslagen aan de rasvereniging terug. Sinds 2011 worden de uitslagen rechtstreeks aan de eigenaren gestuurd en niet meer naar de rasvereniging. De NVBH wil wel graag de actuele gezondheidsuitslagen blijven volgen en publiceren en verzoekt hierbij de eigenaren dan ook om de uitslagen van de oogonderzoeken door te geven.
Dus graag een kopie van de uitslag sturen aan de Commissie Fokkerij: e-mail.

Eerstvolgende rapportage en vragen van fokkers
Niet alle fokkers blijken zich voldoende bewust zijn dat in het geval dat de resultaten van twee ECVO-oogonderzoeken bij hetzelfde dier in conflict zijn, de meest afwijkende uitslag wordt aangehouden als de geldige uitslag tot het dier is onderzocht door het nationale ECVO-panel. Dit kan in sommige gevallen tot verwarring leiden bij de publicatie van de geldige uitslagen. Om de verwarring zoveel mogelijk te voorkomen, wordt momenteel binnen GGW handmatig nagezocht bij welke honden de uitslagen in conflict zijn en het dus noodzakelijk is een afspraak te maken bij het ECVO-panel. Wij hopen echter de rapportage binnen enkele weken te kunnen versturen. Mocht er toch ondanks de zorgvuldige controle, toch onduidelijkheid zijn over de (geldigheid van) uitslag van een oogonderzoek, kunt u contact opnemen met:

  • de afdeling GGW via info@kennelclub.nl of
  • schrijven naar:
    • Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
    • Afd. GGW
    • Postbus 75901
    • 1075 AV Amsterdam.

De medewerkers van de GGW zullen dan in overleg met het NL-ECVO-panel, zorgen dat zo snel mogelijk voor alle partijen duidelijkheid kan worden verschaft over de geldige uitslag.

Zie ook:
Brief ECVO wijzigingen in Scheme 2016-08-29