Fokinventarisatie protocol

Doel
Het doel is om een zo breed mogelijke inventarisatie te maken van het Belgische Herderbestand op gebied van exterieur, en door middel van de gedragstest op gedrag, om op deze manier meer inzicht te krijgen in de stand van zaken binnen ons ras. Om deze reden willen we graag zo veel mogelijk Belgische Herders inventariseren, dus niet alleen de honden die mogelijk voor de fokkerij worden ingezet. Deze inventarisatie wordt tevens gebruikt als informatievoorziening aan pupkopers.

Werkwijze inventarisatie
De keuring zal worden verricht door ten minste 2 bevoegde keurmeesters, bij voorkeur een rasspecialist en een allround keurmeester. Deze keurmeesters zullen vooraf bekend worden gemaakt. De uitslag van deelname is bindend. Het is niet mogelijk om een tweede keer deel te nemen, tenzij hiervoor een gegronde reden is, zoals dat de hond op de dag van keuring niet definitief beoordeeld kon worden. Van de beoordeelde hond wordt een uitgebreid verslag opgesteld. De hond dient ten tijde van de keuring minstens 18 maanden te zijn.

Beoordeling
Deze beoordeling is geldig voor deelname aan de fokkerij, mits de hond op het gebied van exterieur/gedrag geen diskwalificerende fouten heeft zoals omschreven in de rasstandaard en voldoet aan de andere regels zoals vermeld in het Verenigingsfokreglement van de NVBH.

Wanneer
Er zullen 2x per jaar inventarisatie keuringen plaatsvinden, mogelijk gekoppeld aan een NVBH activiteit en mits er voldoende aanmeldingen zijn.

Kosten
De kosten voor deelname zullen jaarlijks worden bekeken en door de ALV worden vastgesteld.
De geldende tarieven vindt u op het inventarisatie aanmeldformulier.

Aanvragen
U kunt een inventarisatie aanvraagformulier vinden bij de “Formulieren online”. Klik hier voor rechtstreekse toegang.

Gebruik gegevens
De gegevens van deze inventarisatie worden vastgelegd in de database van de NVBH (bij voorkeur met foto). Wanneer een fokker deze inventarisatie gebruikt voor een fokaanvraag, dan wordt de uitslag integraal gepubliceerd bij het dek en geboortebericht samen met gezondheidsuitslagen en de integrale uitslag van de gedragstest.