Protocol Sociale Media

nvbh logo transNVBH & Sociale Media

Sociale Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je (vrijwilligers)werk en de NVBH. Het delen van informatie en kennis door bestuursleden, commissieleden en gewone leden met groepen waarmee op traditionele wijze nauwelijks communicatie mogelijk was kan ervoor zorgen dat meer mensen interesse krijgen in ons ras en onze rasvereniging.

Net als bij de opkomst van e-mail en internet ontstaan er ook nu vragen bij het gebruik van sociale media in organisaties. Privé-gerelateerde zaken en werkgerelateerde zijn niet zo gemakkelijk te scheiden. Bij nieuwe ontwikkelingen zie je vaker dat een aantal mensen vooral de bedreigingen zien, anderen vooral de kansen. Om verschillende denkbeelden over het gebruik van sociale media in organisaties niet te laten leiden tot misverstanden zijn deze richtlijnen ontwikkeld.

Veel leden van de NVBH zijn actief zijn op sociale media en dat is positief, mits de vereniging er geen nadeel van ondervindt. Afhankelijk van de functie van een lid van de NVBH is de wijze van gebruik van sociale media van meer of minder invloed op onze vereniging. Indien nodig maken we hierover binnen het bestuur en de commissies van de NVBH nadere afspraken.

Deze richtlijnen hebben enkel te maken met situaties waarbij er een overlap is (of kan zijn) tussen je vrijwilligersactiviteiten voor de NVBH en privé. Weblogs, fora en netwerken waar je alleen als privépersoon actief bent – over hobby, familie en andere activiteiten die geen raakvlak hebben met de NVBH – vallen hier expliciet niet onder.

Bedenk dat…

 • Het gebruik van sociale media ‘real time’ gebeurt. Een druk op de knop en jouw bericht staat direct online.
 • Online informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is niet altijd gemakkelijk om informatie naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus goed hoe je wilt overkomen in tekst, beeld en geluid – en niet alleen voor dat ene moment. Zo gebruiken bijvoorbeeld werkgevers vaak google om uit te zoeken wie de sollicitanten zijn.
 • Het not-done is om eenmaal geplaatste berichten zomaar te verwijderen. Met een druk op de knop (real time) worden ook foute berichten online geplaatst. Probeer de eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten per definitie te wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt. Geef bij verwijdering een goede reden.
 • Je ook rekening dient te houden met het wettelijk vastgelegde beeld-, auteurs- en citaatrecht. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te publiceren.Schending van deze wet kan je een boete opleveren van honderden euro’s.
 • Sociale omgangsvormen online net zo goed gelden als offline. Respecteer degene tot wie je je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd.
 • Je zoveel mogelijk inhoudelijk dient te reageren op stukken van anderen. Alleen je mening geven, zonder onderbouwing daarvan, vervuilt de discussie en zegt meer over de schrijver van de reactie dan over het stuk. Onthoud dat dit soort reacties ook in google naar boven kunnen komen.

Richtlijnen gebruik sociale media door leden van de NVBH zoals vastgesteld in ALV 7 april 2018

 1. Leden van de NVBH mogen kennis en andere waardevolle informatie delen, mits die informatie niet vertrouwelijk is. Voor het publiceren van gesprekken/verslagen/notulen enz. wordt eerst toestemming gevraagd aan de hiervoor verantwoordelijke persoon of het betreffende orgaan binnen de NVBH.
 2. Wees extra voorzichtig bij het publiceren over de NVBH, of in discussie gaan met externen buiten de NVBH. Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor individuen en/of de vereniging.
 3. De NVBH ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis. Als leden namens de NVBH spreken, vermelden zij daarbij duidelijk hun functie in de NVBH en/of commissie waarvan zij deel uitmaken.
 4. Wanneer een discussie in de sociale media dreigt te ontsporen, of in het ergste geval al helemaal ontspoord is, neem dan direct contact op met de voorzitter van het bestuur van de NVBH en overleg over de te volgen strategie.
 5. Bij de geringste twijfel over het afbreukrisico van een publicatie, is het verstandig vooraf contact te zoeken met de voorzitter van de NVBH commissie respectievelijk de voorzitter van de NVBH.
 6. Bestuursleden en commissieleden van de NVBH die namens de organisatie het beleid en de strategie uitdragen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van sociale media. Voor sommige functies geldt dat iemand altijd wordt gezien als vertegenwoordiger van de NVBH ook als hij een privé-mening verkondigt.
 7. De Richtlijnen gebruik Sociale Media, zoals die door de Raad van Beheer zijn vastgesteld voor de bestuursleden en commissieleden van de Raad van Beheer, zijn voor zover mogelijk van toepassing voor de bestuursleden en de commissieleden van de NVBH. De betreffende richtlijnen staan vermeld op de site van de Raad van Beheer als bijlage 1 van de Gedragscode Raad van Beheer.